Антон Лявіцкі. Канон ёсць прадуктам заложнага змагання, якое не мае ўнутраных законаў

2. Ці магчыма існаванне некалькіх літаратурных / культурных канонаў? Школьная версія? Поп-канон / актуальная літаратура? Для прасунутых і абазнаных? Аўтарскія каноны?

Канон ёсць прадуктам заложнага змагання, якое не мае ўнутраных законаў. Перамога ў ім выпадковая, адвольная. Яно заўсёды мае адкрыты фінал і ніколі не скончанае. Таму існаванне «некалькіх […] канонаў» не проста магчымае. Множнасць “канонаў” карэніцца ў прадукцыйнай прыродзе “улады”, якая праз разнастайнасць і супраціўленне структуруе альтэрнатыўныя меркаванні.1

Канон адначасова існуе і не, ён мае глыбока сітуацыйны характар. Для таго, каб Алесь Адамовіч мог атэставаць Міхася Стральцова як аўтара “другога” рада, ён мусіў акрэсліць – прынамсі для сябе – “першы”.2 Гэты аналіз выдае на канстатацыю эмпірыкі, але ён ёсць часткай бітвы, ён мае перфарматыўны складнік: гаворачы, што Стральцоў не належыць да канона, Адамовіч канстатуе і ўмацоўвае гэтае выключэнне.3 І ўсё ж, фікцыі маюць значэнне. Кананічнасць ёсць прадуктам дыскурсіўнай практыкі, агрэгатара расцярушаных індывідуальных думак.4 Безумоўна, канон вызначаецца кантэкстам. Алесь Белы заўважаў, што нацыянальная гісторыя павінна мець некалькі ступеняў дэталізацыі: для школы, для масавага спажывання, для навуковай дыскусіі.5 Можна аргументаваць, што Ермаловіч – кананічны (хутчэй, “iconic”) аўтар, але ён не ў адным радзе з Юр’ем Туронкам і Міколам Улашчыкам.

Ува ўсіх выпадках значэнне мае “спосаб размеркавання рэсурсаў”. Хто і як акрэслівае статус – ці ў школе, ці ў акадэміі, ці ў выдавецкай камерцыі? “Паэтычны рынак” вызначае цану паэтаў, даводзіў Хведар Яфімаў.6 Мы даведваемся пра іерархіі аўтараў з кантэксту, а кантэкст – эўрыстычная інстанцыя і эмпірычны факт, пагадзіўся б з Яфімавым Квентын Скінэр.7 Даніла Жукоўскі кпіў з тых, хто самасцвярджаецца, аблайваючы класікаў.8 Генадзь Шупенька холадна канстатаваў: незалежна ад таго, што ён асабіста думае пра стыль і ідэалагічную эвалюцыю Васіля Быкава (“кранае і не ўсе струны тваёй душы”), месца апошняга ў беларускай літаратуры бясспрэчнае, яно можа быць прадметам самастойнага аналізу.9 Размеркаванне матэрыяльных (у шырокім сэнсе слова) рэсурсаў у складаных самаарганізаваных сістэмах нярэдка выклікае мітрэнгу інтэлектуалаў. Ім настолькі ўласцівае непрыманне рынку як ананімнага механізму цэнаўтварэння, што гэтае непрыманне часам апісваюць як вынік дзейнасці структурных сіл, а не індывідуальны рытарычны і ідэалагічны выбар.10

Гісторыя беларускай літаратуры – як і гісторыя кожнай літаратуры – становіць акурат такую заложную бітву за правядзенне і пераправядзенне межаў канона (гэтую бітву можна назваць “рынкам” ці “гульнёй”, апошняе кіруе ў бок Бурдзьё).11 Яшчэ, на вялікі жаль, не даследавана вынаходжанне “народнага паэта”, “песняра”, якім вельмі рана, відаць, у 1910-х гг., стаў Янка Купала.12 Статус Купалы ў 1920-х і 1930-х гг. быў прадметам жорсткіх сутычак, тое ж тычылася і Коласа, і Багдановіча, і ўсёй плеяды “нашаніўцаў”. У канцы 1940-х гг. Міхась Ларчанка і іншыя аўтары паспрабавалі пераасэнсаваць спадчыну Алеся Гаруна і Максіма Багдановіча. Варта было б пашукаць сувязі між гэтымі спробамі і “новай шчырасцю”, у якой выспявала адліга (згодна з адной метафарай, “у снягах драмае вясна”).13 У 1950-х і 1960-х гг. ішла канцэптуальная рэканфігурацыя наратываў нацыянальнай мінуўшчыны, да якой спрычыніліся Мікола Алексютовіч, Мікола Прашковіч, Якаў Трашчанок – і Уладзімір Караткевіч.14 Адначасова Алесь Адамовіч і ягоныя аднадумцы далажылі нямала сіл, каб “вярнуць” у гісторыю і сучаснасць нацыянальнай літаратуры фігуру і спадчыну Максіма Гарэцкага.

У канцы 1980-х гг. дапаўненне і перафарматаванне канону набыло выразны палітычны сэнс: для дэмакратаў умоўная БНР была найперш узорам нетаталітарнага праекта палітычнага ўпарадкавання, альтэрнатывы на гістарычных ростанях.15 Такім чынам, межы канона сталі пытаннем палітычным: правядзенне адной мяжы стварала мяжу другога парадку, паміж дэмакратамі і кансерватарамі.16 Іван Шамякін разумеў, што пераазначэнне канона – урэшце, метафізічнай фікцыі, – цяжарнае матэрыяльнымі зрушэннямі: як фінансавымі (школьныя праграмы, прэстыжныя выдавецкія праекты), так і маральнымі (“месца на п’едэстале”). Адсюль ягоная брыдкасць да міністра Пятра Краўчанкі, які паклонам ушанаваў Наталлю Арсенневу.17

Чаму бітвы за канон у беларускай Рэспубліцы Саветаў мелі рэкурсіўны характар? Дзяржаўны сацыялізм скасаваў рынак не толькі ў эканоміцы, але і ў полі культурнай вытворчасці.18 Дынамічныя суадносіны прапанавання і попыту, “сацыяльнай замовы”, былі падмененыя ідэалагічнай лаяльнасцю.19 Настальгічныя ўспаміны пра “абаронцаў” беларускай інтэлігенцыіі – ад Панамарэнкі да Машэрава – трэба чытаць як палітэканамічнае выказванне.20 Дырэктыўнае, мабілізацыйнае кіраванне эканомікай культурнай вытворчасці не давала ўтварыцца трывалай раўнавазе, яно заложна генерыравала скажэнні, перакручванні. Яфімаў і іншыя рынкавыя фундаменталісты 1990-х гг. уважалі савецкі досвед за пацвярджэнне свайго “сацыяльнага дарвінізму”: нават камуністычны таталітарызм быў не здолеў падавіць “токі жыцця”, даводзілі яны.21 Рэгулярныя атакі на створаны ў партыйных кабінетах канон вынікалі, такім чынам, з самой мадэлі алакацыі і размеркавання рэсурсаў. Узнік разрыў паміж афіцыйнымі і “рэальнымі”, “рынкавым”, цэнамі на тавары культурнай вытворчасці. Карысна ўжыць гэтую метафару і да беларускай цяпершчыны. Беларускі дзяржаўны капіталізм,22 парушаючы канстытуцыйную норму аб “роўнай абароне і роўных умовах для развіцця ўсіх форм уласнасці”, зрабіў толькі дзяржаўныя прадпрыемствы атрымальнікамі грамадскіх грошай – не толькі ў “рэальным сектары эканомікі”.23 Гэта сказіла стымулы і паводзіны агентаў, разбурыла магчымасці для канкурэнцыі і росту. Малакроўная афіцыйная культура – прадукт Лукашэнкаўскага перавыдання “каманднай сістэмы”, у аснове якой ляжыць цэнтралізаванае размеркаванне грамадскіх рэсурсаў.24

На пытанне пра канон я гляджу з перспектыве інтэлектуальнай гісторыі ў духу Ніцшэ – паглыбленага ў працах Квентына Скінэра, Мішэля Фуко і Марка Бевіра.25 Мне абыходзіць гістарызацыя як выяўленне “множнасці” канонаў, бо кожны канон становіць сабой перамогу аднае версіі – і паражэнне альтэрнатыў. Задача палягае ў тым, каб узнавіць для аўдыторыі гэтыя няздзейсненыя магчымасці з даступных гістарычных крыніц. Стральцоў, безумоўна, як і Адамчык – гэта альтэрнатыва, патэнцыйна магчымыя класікі.26 Але гэтая патэнцыйная магчымасць карэніцца не ў рэтраспекцыі 2020-х гг. Яна “ляжыць” у геалагічных напластаваннях 1960-х, у тагачасных дыскурсах, практыках чытання, рэцэнзавання, у таварыскіх гутарках у “салонах”.27 Гаворка ідзе, пазычу фармулёўку ад Скінэра, пра тое, каб ухапіць думкі, якія людзі думалі ў мінулыя эпохі.28 Даследаванне таго, як Быкаў з Караткевічам сталі класікамі, а Стральцоў і Адамчык прайгралі гэтую бітву і перайшлі ў “другі рад”, можа быць вартым за фатыгу інтэлектуальным прадпрыемствам. Ёсць для гэтага нават галіна ў сацыялогіі, якая прапануе “прыблізныя (loosely) эмпірычныя верыфікацыі” розных тыпаў сімвалічнага прызнання (being in canon, canonical, iconic).29

1. Якія постаці, аўтары, тэксты, паводле вашага меркавання, пераацэненыя ў беларускім літаратурным каноне XX стагоддзя, ці ацэненыя неадэкватна? І якія аўтары і тэксты, адваротна, мусілі б абавязкова заняць у ім важнае месца?

З прычыны малой колькасці доследаў, адсутнасці звычкі да дыскусіі, цытавання і зацікаўленага дыялога з чужым намерам пашырыліся сцвярджэнні, што ў Беларусі таго ці іншага канона “няма”: Андрэй Казакевіч, напрыклад, не патрапіў знайсці канона ў гісторыі ідэй беларускага постсавецкага нацыяналізму.30 На маю думку, пытанне пра “пераацэнку” і “недаацэнку” вынікае менавіта з гэтага вязьма сантыментаў. Не мае значэння, што думаю асабіста я пра “неадэкватна ацэненых аўтараў” (як і ўсе, я тое-сёе думаю: “мае дзевяностыя”, напрыклад – гэта не Сяргей Дубавец, а Георгій Колас). Розныя індывідуальныя і калектыўныя актары ў полі культурнай вытворчасці маюць прэтэнзіі да канона (да сімвалічных іерархій увогуле), які ў розных абсягах гэтага поля склаўся. І яны маюць магчымасць канвертаваць сваю незадаволенасць у практычныя змяненні. Гэта труднае заданне, але спробы выканаць яго не могуць быць няплённымі. Плён, аднак, можа істотна адрознівацца ад пастаўленых мэт.

Вяртаючыся да пытання, я вазьму сабе багата волі і выкажу абгрунтаванае дапушчэнне, што аўтараў, постацяў, тэкстаў якія “мусілі б абавязкова” заняць месца ў каноне – ці, наадварот, па-за ім, – такіх аўтараў, постацяў і тэкстаў няма. Гэта вынікае з тых механізмаў выключэння і цэнзуры, пры дапамозе якіх канон як такі фарміруецца.

1 Bevir, Mark (2008): What is Genealogy. In: Journal of the Philosophy of History (2), S. 268.

2 Stralcoŭ, Michas‘ (1987): Vybranae. Proza, paėzija, ėsė. Hg. v. Ales’ Adamovič. Minsk: Mastackaja litaratura. S. 3.

3 Law, John; Urry, John (2004): Enacting the Social. In: Economy and Society 33 (3), S. 390–410.

4 Параўн. Kaufmann, Eric (2017): Complexity and Nationalism. In: Nations and Nationalism (1), S. 6–25.

5 Bely, Alesʹ (2002): Rezension zu: Marzaljuk, Ihar. Ljudzi daŭnjaj Belarusi. Ėtnakanfesijnyja i sacyjakul’turnyja stėrėatypy (X–XVII stst.) Mahilёŭ: MDU imja A. Kuljašova, 2003. (2-3).

6 Jafimaǔ, Chvedar (1995): Na peravale. In: Polymja (7), S. 265–272.

7 Skinner, Quentin (1969): Meaning and Understanding in the History of Ideas. In: History and Theory (1), S. 3–53.

8 Žukoŭski, Danila (2001): Pastki na chajvėi postmadėrnizmu. In: ARCHE Pa

atak (4), S. 12–20.

9 Šupen’ka, Henadz’ S. (1996): Praha mastackasci. Vybranae. Minsk: Mastackaja litaratura. S. 149.

10 Konrád, György; Szelényi, Iván (1981): Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

11 Kozlova, Natal’ja (1999): Soglasie, ili Obščaja igra. In: Novoe literaturnoe obozrenie (6), S. 193–209.

12 Параўн. Gigova, Irina (2018): In Defense of Native Literature. Writers’ Associations, State and the Cult of the Writer in pre-1945 Bulgaria. In: Slavic Review (2), S. 417–440.

13 Kozlov, Denis (2013): The Readers of Novyi Mir. Coming to Terms with the Stalinist Past. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

14 Dziarnovič, Aleh (2011): Social Thought in 1960s-1970s’ Belarus. In: Belarusian Political Science Review (1), S. 69–86; Karatkevič, Uladzimir (2016): Zbor tvoraŭ u 25 tamach. Tom 14. Publicystyka. Litaraturaznaŭstva. Minsk: Mastackaja litaratura.

15 Kazbjaruk, Uladzimir (1991): Pamiž molatam i kavadlam, abo Krok naperad, dva nazad. In: Litaratura i mastactva, 22.03.1991 (12), S. 13.

16 Petrikov, Petr (1993): Byla li BNR gosudarstvom? In: Sovetskaja Belorussija, 25.03.1993 (47), S. 2.

17 Šamjakin, Ivan (1998): Rozdum na apošnim perahone. Dzёnniki 1980–1995. Minsk: Mastackaja litaratura. S. 377.

18 Majofis, Marija (2016): Dvuchpartijnaja organizacija i dvuchpartijnaja literatura? Političeskoe voobraženie sovetskich pisatelej i stanovlenie pozdnesovetskoj kul’turnoj paradigmy (konec 1956 – načalo 1957 gg.). In: Ab Imperio (3), S. 267–309.

19 Žukoŭski, Danila (2002): Litaratura dlja dobraachvotnaha čytannja. In: ARCHE Pa

atak (2), S. 249–259.

20 Kolas, Heorhij (1998): Karani mifaŭ. Žyccё i tvor

ascJanki Kupaly. Minsk: BHAKC.

21 Padbjarėzski, Dzmitryj (1988): Čakajce, vam adkažuc‘, abo Rozdum pra rokmuzyku lja tėlefona nedaveru. In: Maladosc(5), S. 143.

22 Rudyj, Kirill (Hg.) (2016): Finansovaja dieta. Reformy gosudarstvennych finansov Belarusi. Minsk: Zvjazda. S. 72ff.

23 Vydavec Andrėj Januškevič: Naša intėlketual’naja ėlita stracila pačucce rėal’nasci. Adčuvanne, što na dvarė ne 2020 hod, a 1995-y (2020). Online verfügbar unter https://nn.by/?c=ar&i=250567, zuletzt geprüft am 21.02.2021.

24 Gapova, Elena (2002): On Nation, Gender, and Class Formation in Belarus… and Elsewhere in the Post-socialist World. In: Nationalities Papers (4), S. 639–662.

25 Foucault, Michel (2014): Nietzsche, die Genealogie, die Historie. In: Michel Foucault: Schriften in vier Bänden. Band II. 1970-1975. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 166–191; Skinner, Quentin (2002): Visions of Politics. Volume 1. Regarding Method. Cambridge: Cambridge University Press.; Bevir, Mark (2008): What is Genealogy. In: Journal of the Philosophy of History (3), S. 263–275.

26 Sidarėvič, Anatol’ (2003): Abran’nik sonečnaha Feba. In: Dzejasloŭ (3), S. 174–201.

27 Mal’dzis, Adam (2010): Žyccё i ŭznjasenne Uladzimira Karatkeviča. 2. Aufl. Minsk: Litaratura i Mastactva.

28 Параўн. Robinson, Emily (2015): Defining Progressive Politics: Municipal Socialism and Anti-Socialism in Contestation, 1889–1939. In: Journal of the History of Ideas (4), S. 611.

29 Partner, Nancy (2016): Foucault’s Iconic Afterlife: The Posthumous Reach of Words and Things. In: History and Theory (4), S. 35–53.

30 Kazakievič, Andrej (2011): Concepts (Ideas) of the Belarusian Nation Since Gaining Independence (1990–2009). In: Belarusian Political Science Review (1), S. 47.

 

You may also like...